Chinese Character Entry

Meaning
tremble, shiver, shudder, quiver
Chinese readings
Mandarin (Zhuyin):ㄉㄨㄛ, ㄔˇ, ㄓㄚˋ, ㄔˋ, ㄉㄨㄛˋ, ㄉㄧㄝˇ
Mandarin (Pinyin):duō, chǐ, zhà, chì, duò, diě
Cantonese (Jyutping):ce2, ci2, do1
Japanese readings
On'yomi (Kana):シ、 タ、 シャ
On'yomi (Romaji):shi, ta, sha
Kun'yomi (Kana):おお.きい、 おおくち
Kun'yomi (Romaji):ookii, ookuchi
Korean readings
Hangul:
Romaja:chi
Vietnamese readings
Quốc ngữ:đa, đá, sỉ, xỉ, đe, đớ, đứ, sỷ, đớ